INTERREG projekt

Odštartovala Dunajská púť!

V obci Halászi na Maďarsku  dňa 15. júla 2020 sa uskutočnila otváracia tlačová konferencia projektu „Vallásturisztikai értékek a Szent Márton zarándokút árnyékában / Poklady náboženského turizmu v tieni pútnickej cesty svätého Martina”.  Projekt s číslom SKHU/WETA/1901/1.1/002 bol realizovaný v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko  a jeho  Fond malých projektov (FMP).    Schválená výška podpory je suma 46 428,50 EUR (vďaka Európskemu fondu regionálneho rozvoja). Vlastný vklad partnerov projektu predstavuje 15% (Samospráva obce Halászi – vedúci partner; Rímskokatolícka cirkev, farnosť Jelka – cezhraničný partner).

Program sa začal o 17.00 s otvorením, kde predniesli svoje príhovory starosta obce Halászi, Majthényi Tamás a farár obce Jelka, Nagy Péter.  Potom nasledovalo predstavenie projektu, kde prednášajúci Lelkes Gábor pred veľkým počtom prítomných v kultúrnom dome pre zaujímajúce publikum načrtol niekoľko aktivít projektu, ďalej príležitosti na využitie potenciálu náboženského cestovného ruchu na slovensko-maďarskej pohraničnej oblasti. Na vplyv projektu rastie význam náboženského cestovného ruchu a možnosť pútí v regióne. Jedným z najznámejších pútí na západnom úseku Slovensko-Maďarsko pohraničnej oblasti je cesta sv. Martina, ktorá prechádza cez obec Halászi a pokračuje cez Bratislavu do Česka a vedie blízko obce Jelka.

V rámci projektu medzi inými sa v Halászi (HU) uskutoční aj obnova 5 malých pamiatok (3 kaplnky, 2 kamenné kríže), ktoré súvisia s rímskokatolíckym náboženstvom, zatiaľ čo v Jelke (SK) sa obstarajú 2 liturgické predmety (obetný stôl, kazateľnica) do Farského kostola narodenia sv. Jána Krstiteľa.

Projekt pomôže zachovať a obnoviť náboženské pamiatky v pohraničnej oblasti, ktoré sú súčasťou náboženského a kultúrneho dedičstva Slovákov, Maďarov a iných národností, ktorí tu žijú. Počet návštevníkov okrem riečneho prvku, ktorý je dôležitý v cestovnom ruchu oboch obcí, zvýši aj sakrálny prvok (tento účel podporí v rámci projektu uskutočnený workshop a záverečná konferencia projektu). Cieľom organizovaného workshopu je diskutovať o teoretických a praktických skúsenostiach náboženského turizmu, ako aj prezentovať situáciu náboženského turizmu na Slovensku a v Maďarsku.

Projekt slúži aj na posilnenie vzťahov mladých ľudí v pohraničnom regióne. V organizácii obce Jelka sa uskutočňuje 1-dňové podujatie – mládežnícky deň budujúce spoločenstvo minimálne so 70 žiakmi základných škôl a ktorého sa zúčastní minimálne 20 detí aj z  obce Halászi. Mládežnícky deň poskytuje príležitosť na prehĺbenie priateľstva medzi dvoma národmi a na to aby sa lepšie spoznali.

Pre turistov vyhľadávajúc dve obce bude dôležitá pomôcka na orientovanie sa publikácia vydaná v rámci projektu s názvom Naše rímskokatolícke poklady  predstaví sakrálne pamiatky rímskokatolíckej cirkvi v dvoch obciach (Halászi a Jelka), ich jedinečné hodnoty. 88-stranová publikácia v náklade 200 výtlačkov predstaví aj pútnické cesty vedúce cez a v blízkosti týchto dvoch obcí, vývoj smerov náboženského turizmu v Podunajskom regióne.                                  Na koniec bude organizovaná záverečná konferencia projektu v obci Jelka, kde obidvaja partneri budú prezentovať dosiahnuté výsledky projektu.  V slovensko-maďarskej pohraničnej oblasti náboženský turizmus bude čoraz viac významným produktom v nasledujúcom období na Slovensku a rovnako v Maďarsku, k čomu prispeje aj to, že v dnešných dňoch kvôli koronavírusu sa neodporúča cestovať do ďalekých krajín.