Občianske združenie svätého Jána Krstiteľa Jelka

STANOVY

Občianske združenie svätého Jána Krstiteľa Jelka

Keresztelő Szent János Polgári Társulás Jóka

v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

 

Článok I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

 1. Názov občianskeho združenia je:

Občianske združenie svätého Jána Krstiteľa Jelka

Keresztelő Szent János Polgári Társulás Jóka

(v ďalšom texte len „združenie“)

 1. Sídlo združenia: Kostolná 693/14, 925 23  Jelka 
 1. Združenie je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie osôb, ktoré rozvíja činnosť na území SR.
 1. Rokovacím jazykom spoločnosti je slovenský jazyk a maďarský jazyk.
 1. Združenie je samostatnou právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch svojím menom a nesie zodpovednosť, ktorá vyplýva z týchto vzťahov.
 1. Združenie sa zakladá na dobu neurčitú.

Článok II

CIEĽ ČINNOSTI ZDRUŽENIA

 

 1. Občianske združenie svätého Jána Krstiteľa Jelka (ďalej len „združenie“) je dobrovoľné občianske združenie občanov, ktoré združuje  občanov všetkých vekových kategórií,  a  priaznivcov katolíckej cirkvi so spoločným cieľom:
 • napomáhať rozvoju duchovného a náboženského života v Jelke,
 • pastoračná, výchovná a vzdelávacia činnosť týkajúca sa mládeže, nápomoc pri výučbe rímsko-katolíckeho náboženstva,
 • organizovanie cirkevných podujatí,
 • poskytovanie cirkevnej sociálnej pomoci ľuďom v núdzi,
 • obnova a udržiavanie cirkevných nehnuteľností a ich okolia,
 • podpora vydávania farského časopisu a iných publikácií,
 • zachovanie kultúrnych hodnôt rímsko-katolíckej cirkvi v Jelke.

 

 1. Ciele združenia budú napĺňané najmä týmito formami:
 • opatrovanie a rozvoj duchovného života v Jelke,
 • zlepšenie kvality výučby rímsko-katolíckeho náboženstva pre deti a mládež,
 • organizovanie voľno časových aktivít a motivácií k tvorivej činnosti – tvorivé dielne,

súťaže, výstavy, stretnutia, detské tábory,

 • vytváranie materiálnych podmienok pre humanizáciu a skvalitňovanie života sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov,
 • podpora všestrannej tvorivej činnosti detí a mládeže zameraná na vydávanie farského časopisu a iných publikácií pre širokú verejnosť,
 • organizovanie prednášok a iných podujatí,
 • údržba a obnova cirkevných nehnuteľností a ich okolia,
 • podpora uskutočňovania rôznych exkurzií.

Článok III

ČLENSTVO

 1. Členom združenia môžu byť fyzické osoby, ktoré súhlasia so stanovami združenia a chcú sa aktívne podieľať na realizácii jeho činnosti.
 1. Členstvo vzniká na základe písomnej prihlášky uchádzača o členstvo a rozhodnutím predsedníctva združenia o jeho prijatí. Členstvo vzniká dňom registrácie prihlášky.
 1. Dokladom členstva je zápis do evidencie členov združenia.

 

Článok IV

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV

 

 1. V zmysle týchto stanov sa priznávajú členovi združenia tieto práva:
 • podieľať sa na činnosti združenia,
 • voliť a byť volený do orgánov združenia,
 • obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko,
 • byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.
 1. V zmysle týchto stanov sa priznávajú členovi združenia tieto povinnosti:
 • dodržiavať stanovy združenia,
 • pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,
 • podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,
 • plniť uznesenia orgánov združenia,
 • ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.
 1. Príslušné orgány združenia môžu internými predpismi rozšíriť práva a povinnosti členov, a to     v súlade so stanovami, právnym poriadkom SR a právom Európskej únie. Pri ukladaní povinností           členom združenia dbajú orgány združenia najmä na to, aby nimi nezasahovali v neprimeranom   rozsahu do legitímnych subjektívnych záujmov jednotlivých členov a združenia ako celku.
 1. Členstvo v združení zaniká:
 • vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia,
 • smrťou fyzickej osoby,
 • zánikom združenia,
 • vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,
 • vylúčením, ak člen opätovne a napriek písomného upozornenia porušuje členské povinnosti.

O vylúčení člena združenia rozhoduje predsedníctvo združenia. Proti rozhodnutiu predsedníctva             o vylúčení má právo podať člen odvolanie na členskú schôdzu združenia. Členská schôdza        rozhoduje o vylúčení člena združenia nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných  členov.

Článok V

ORGÁNY ZDRUŽENIA

 

 1. V mene združenia až do vytvorenia orgánov združenia bude konať prípravný výbor.
 1. Orgány združenia sú:
 2. A) Členská schôdza
 3. B) Predsedníctvo
 4. C)  Revízna komisia
 1. Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia a je tvorená všetkými členmi

združenia.

Členská schôdza najmä:

 • schvaľuje zmeny stanov združenia,
 • ako druhostupňový orgán na základe odvolania rozhoduje a vylúčení člena združenia,
 • rozhoduje o nakladaní s majetkom združenia vrátene zaťažovania majetku združenia a jeho scudzovania alebo darovania,
 • schvaľuje rozpočet a ročnú správu o  hospodárení združenia,
 • rozhoduje o majetkovom vysporiadaní združenia pri jeho dobrovoľnom rozpustení alebo zlúčení s iným združením,
 • rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením,
 • schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,
 • volí a odvoláva členov predsedníctva ktoré je najmenej trojčlenné ,
 • z členov predsedníctva volí predsedu, tajomníka a pokladníka združenia,
 • zriaďuje a odvoláva členov a predsedu revíznej komisie pre kontrolu hospodárenia združenia a stanovuje rozsah jej oprávnenia a predmet kontroly,
 • zriaďuje a odvoláva členov a  predsedu všetkých iných komisií, o vytvorení ktorých sa členská schôdza rozhodla,
 • rozhoduje o ďalších zásadných otázkach týkajúcich sa združenia.
 1. Členskú schôdzu zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka. Predsedníctvo      zvolá členskú schôdzu, ak o to požiada písomnou formou najmenej jedna tretina členov združenia.           Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia. Členská schôdza rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.
 1. Ak sa členskej schôdze zúčastní menej ako 50% všetkých členov združenia, práva a povinnosti preberá predsedníctvo združenia.

Článok VI

PREDSEDNÍCTVO

 

 1. Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia, ktoré  za svoju činnosť zodpovedá členskej      schôdzi. Predsedníctvo riadi činnosť v období medzi zasadnutiami členskej schôdze.
 1. Predsedníctvo má najmenej troch členov, ktorých funkčné obdobie je ročné. Členovia predsedníctva môžu byť  do tejto funkcie volení aj opakovane na ďalšie funkčné obdobia.
 1. Predsedníctvo sa schádza najmenej raz polročne. Jeho rokovanie zvoláva a riadi predseda. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov a  rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu. Zasadnutie predsedníctva musí byť oznámené členom aspoň 3 kalendárne dni vopred.
 1. Predsedníctvo:

– riadi a zabezpečuje činnosť združenia,

– zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania členskej schôdze,

– vypracúva plán činnosti i správu o činnosti, návrh rozpočtu i správu o hospodárení združenia,

– rozhoduje o použití finančných prostriedkov v súlade s cieľmi združenia,

– rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia.

 1. Štatutárnym orgánom združenia je predseda, ktorý zastupuje združenie navonok. Predsedu v jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje poverený člen predsedníctva združenia. Predseda združenia vykonáva vedenie spoločnosti vo všetkých veciach, ktoré nepatria do pôsobnosti členskej schôdze.

Predseda koná a podpisuje za združenie samostatne. K rozhodovaniu o majetku združenia je potrebný písomný súhlas všetkých členov predsedníctva.

Článok VII

REVÍZNA KOMISIA

 

 1. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, ktorá za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi.
 1. Predsedu a členov revíznej komisie volí a odvoláva členská schôdza. Funkčné obdobie členov revíznej komisie je ročné. Členovia revíznej komisie môžu byť do tejto funkcie volení aj opakovanie na ďalšie funkčné obdobia. Revízna komisia je uznášaniaschopná ak sú prítomní všetci jej členovia a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov.
 1. Revízna komisia je trojčlenná.
 1. Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v predsedníctve združenia.
 1. Revízna komisia kontroluje najmä:

– dodržiavanie stanov združenia,

– hospodárenie združenia, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky v činnosti

a hospodárení združenia a navrhuje riešenia na ich odstránenie.

Článok VIII

ZÁSADY HOSPODÁRENIA

 

 1. Hospodárenie sa uskutočňuje a riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a stanovami združenia nasledovne:
 • hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu,
 • združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom,
 • zdrojmi majetku sú: dary od fyzických a právnických osôb, dotácie a granty od tuzemských a zahraničných právnických osôb, nadácií a fondov alebo orgánov verejnej správy, podiely zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb podľa platnej legislatívy,
 • výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa združenia. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.
 1. Hospodárenie združenia sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu združenia. Za hospodárenie zodpovedá členskej schôdzi predsedníctvo združenia.
 1. Na základe neziskovej podstaty združenia môžu byť všetky príjmy združenia použité výhradne na podporu a dosiahnutie cieľov združenia.

Článok IX

ZÁNIK ZDRUŽENIA

 1. Združenie zaniká:

– zlúčením alebo dobrovoľným rozpustením na základe rozhodnutia členskej schôdze s  2/3 väčšinou hlasov všetkých členov združenia. V nadväznosti na rozhodnutie členskej schôdze o zrušení združenia ustanoví predsedníctvo likvidátora. Členská schôdza súčasne s rozhodnutím o zrušení združenia rozhodne o majetkovo-právnom vysporiadaní a o použití majetku združenia.

– právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení,

– právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní.

ČLÁNOK X

INTERNÉ PREDPISY ZDRUŽENIA

 

 1. Interné predpisy týkajúce sa činnosti združenia vypracováva a schvaľuje predsedníctvo združenia.

 

Článok XI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 1. Združenie sa zakladá na dobu neurčitú a vzniká dňom registrácie na Ministerstve

vnútra Slovenskej republiky.

 1. Právne vzťahy združenia, neupravené stanovami alebo inými dokumentmi združenia

sa riadia ustanoveniami príslušných zákonov.

 1. Do zvolania prvého zasadnutia členskej schôdze právomoc predsedníctva primeraným spôsobom vykonáva prípravný výbor združenia, najmä rozhoduje o prijatí členov združenia. Predseda prípravného výboru na základe rozhodnutia prípravného výboru zvolá prvé ustanovujúce zasadnutie členskej schôdze do jedného mesiaca odo dňa registrácie združenia na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
 1. Členovia prípravného výboru po prečítaní znenia Stanov občianskeho združenia svätého Jána Krstiteľa Jelka vyhlasujú, že obsah stanov vyjadruje ich vôľu a je v súlade s výkonom činnosti združenia, na znak súhlasu stanovy vlastnoručne podpisujú.