Keresztelő Szent János Polgári Társulás Jóka

ALAPSZABÁLYZATA

 

a polgári társulásokról szóló 83/1990 Tt. számú törvény (a későbbi módosítások szerinti szerkesztésben) alapján.

 1. cikkely

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

 

 1. A polgári társulás neve:

Občianske združenie svätého Jána Krstiteľa Jelka

Keresztelő Szent János Polgári Társulás Jóka

 

Statisztikai számjel (IČO): 50560875

(a továbbiakban csak „társulás”)

 1. A társulás székhelye: Kostolná 693/14, 92523 Jelka
 1. A társulás politikamentes, önkéntesek érdekcsoportja, mely tevékenységét a SZK területén végzi.
 1. A társulás tárgyalási nyelvei a szlovák nyelv és a magyar nyelv.
 1. A társulás egy önálló jogi személy, mely jogviszonyokban a saját nevében lép fel, és viseli az említett viszonyokból eredő felelősséget.
 1. A Szövetség meghatározatlan időre alakult.
 1. cikkely

A TÁRSULÁS TEVÉKENYSÉGÉNEK CÉLJAI

 

 1. Keresztelő Szent János Polgári Társulás Jóka (a továbbiakban csak „társulás”) egy önkéntesekből álló polgári társulás, mely különböző korosztályú polgárokból, és a katolikus egyház szimpatizánsaiból áll, közös céljuk:
 • Jóka község lelki és vallási életének fejlődésének elősegítése,
 • az ifjúsággal kapcsolatos lelkipásztori, nevelői és tanítói tevékenység, a római-katolikus hittan oktatásának támogatása,
 • egyházi programok szervezése,
 • egyházi szociális támogatás nyújtása rászorulók számára,
 • az egyházi ingatlanok felújítása és fenntartása,
 • plébániai folyóirat és más publikációk kiadásának támogatása,
 • a római-katolikus egyház kulturális értékeinek megőrzése Jóka község területén.
 1. A társulás céljai főként az alábbi tevékenységekkel lesznek teljesítve:
 • Jóka község lelki életének megőrzése és fejlesztése,
 • gyermekek és az ifjúság számára a római-katolikus hitoktatás minőségének javítása,
 • szabadidős foglalkozások és kreatív tevékenységek szervezése – kreatív műhely, versenyek, kiállítások, találkozók, gyermektáborok,
 • anyagi feltételek biztosítása a szociálisan és fizikailag hátrányos helyzetű lakosok humanizálása és az életminőségük javítására
 • a gyermekek és fiatalok sokrétű kreatív tevékenységének támogatása elsősorban a nyilvánosság számára kiadott plébániai folyóirat és más publikációk formájában,
 • előadások és más események szervezése,
 • az egyházi ingatlanok, valamint környékük fenntartása és felújítása,
 • különböző exkurziók megvalósításának támogatása.
 • cikkely

TAGSÁG

 

 1. A társulás tagjai olyan magánszemélyek lehetnek, akik egyetértenek az alapszabályaival, és aktív résztvevői szeretnének lenni a tevékenységek megvalósításában.
 1. A tagság a jelentkező írásos jelentkezésével, valamint a társulás elnökségének ennek jóváhagyásával kezdődik. A tagság a felvétel napjától kezdődik.
 1. A tagsági viszonyt a társulás tagjainak nyilvántartásába való felvétel igazolja.

 

 1. cikkely

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

 

 1. Ezen alapszabályok értelmében a társulás tagjai az alábbi jogokkal rendelkeznek:
 • a társulás tevékenységében való részvétel,
 • választani és választva lenni a társulás szerveibe,
 • indítványokkal és panaszokkal, valamint véleményük kikérésével fordulni a társulás szerveihez,
 • tájékoztatva lenni a társulás szerveinek tevékenységéről és határozatairól.
 1. Ezen alapszabályok értelmében a társulás tagjai az alábbi kötelességekkel rendelkeznek:
 • betartani a társulás alapszabályait,
 • segíteni a társulás céljainak teljesítését és aktívan részt vállalni a munkában,
 • lelkiismerete, valamint lehetőségeinek és képességeinek függvényében segíteni a társulás szerveit,
 • teljesíteni a társulás szerveinek határozatait,
 • őrizni és gyarapítani a társulás vagyonát.

Az illetékes hatóságok belső előírásokkal szélesíthetik a tagok jogait és kötelességeit, mindezt az alapszabályokkal, az SZK törvényeivel, és az EU jogszabályaival összhangban. A társulás tagjainak feladatkörének meghatározásakor a tagság szervei figyelemben tartják, hogy azokkal ne akadályozzák túlzott mennyiségben az egyes tagok és a társulás egészének szubjektív érdekeit.

A tagság a társulásban megszűnik:

 • kilépéssel – a tagság megszűnik a tag kilépésének írásos kérvényének benyújtásának napjával,
 • magánszemély halálával,
 • a társulás megszűnésével,
 • passzivitás okán a tag törlésével,
 • kizárással, ha a tag ismételten, írásos figyelmeztetés után is megszegi a tagsági kötelezettségeit.

 

A tag kizárásáról a társulás elnöksége dönt. A kizárásról szóló határozattal szemben a tag fellebbezést nyújthat be a társulás tagsági gyűlésén. A tag kizárásáról a gyűlés a résztvevő tagok szavazatának egyszerű többségével dönt.

 1. cikkely

A TÁRSULÁS SZERVEI

 

 1. A társulás nevében a társulás szerveinek megalakulásáig az előkészítő bizottság működik.
 1. A társulás szervei:
 2. Közgyűlés
 3. Elnökség
 4. Ellenőrző bizottság
 5. A közgyűlés a társulás legfelsőbb szerve, mely a társulás összes tagjából áll.

A közgyűlés:

 • jóváhagyja a társulás alapszabályaiban történő változtatásokat,
 • mint másodfokú hatóság a fellebbezésre hivatkozva döntést hoz a társulás tagjának kizárásáról,
 • dönt a társulás vagyonának kérdéseiben, beleértve a társulás vagyonának leterhelését, elidegenítését, vagy ajándékozását,
 • jóváhagyja a költségvetést, valamint a társulás éves gazdálkodásáról szóló jelentést,
 • a társulás önkéntes feloszlatása, vagy más társulással való egyesülése esetében dönt a végelszámolással kapcsolatos kérdésekről
 • dönt a társulás megszűnéséről, akár más társulással való egyesülés, akár önkéntes feloszlatás esetében,
 • jóváhagyja a munkatervet és az éves jelentést,
 • elnökségi tagokat választ és visszahív, mely legalább háromtagú,
 • az elnökségi tagok közül elnököt, titkárt és pénztárost választ,
 • ellenőrző bizottságot hoz létre és visszahív, melynek feladata a társulás gazdálkodásának ellenőrzése, valamint meghatározza a bizottság jogosultságának terjedelmét és tárgyát,
 • tagokat, valamint további más bizottságok elnökét választja és hívja vissza, melyek létrehozásáról a tagsági gyűlés döntést hozott,
 • a társulás működésével kapcsolatos további kérdésekben hoz döntéseket.

A tagsági gyűlést az elnökség szükség szerint, évente legalább egyszer hívja össze. Az elnökség tagsági gyűlést hív össze, ha ezt írásos formában kérvényezi a társulás tagjainak legalább egyharmada. A tagsági gyűlés határozatképes, ha a társulás tagjainak abszolút többsége jelen van. A tagsági gyűlés a résztvevő tagok szavazatának abszolút többségével dönt.

Ha a tagsági gyűlésen kevesebb, mint a tagok 50 %-a vesz részt, a jogok és kötelességek a társulás elnökségére hárulnak.

 1. cikkely

ELNÖKSÉG

Az elnökség a társulás végrehajtó szerve, mely tevékenységéért a közgyűlésnek felel. Az elnökség irányítja a tagsági gyűlések közti időszakban a munkát.

Az elnöksége legalább három tagú, hivatali időszakuk egy év. Az elnökség tagjai funkciójukba ismételten megválaszthatóak, akár több hivatali időszakra is.

Az elnöksége félévente legalább egyszer ülésezik. A gyűlést az elnök hívja össze és vezeti. Az elnökség határozatképes, ha tagjainak abszolút többsége részt vesz a gyűlésen. Döntéseiben határozatképes a résztvevő tagok szavazatának abszolút többségével. Szavazategyenlőség esetében az elnök rendelkezik döntő szavazattal. Legalább három nappal az elnökség ülése előtt köteles arról informálni a tagokat is.

Az elnökség:

 • irányítja és biztosítja a társulás tevékenységét,
 • összehívja és elkészíti a tagsági gyűlés témáit,
 • kidolgozza a tevékenységek tervét és a tevékenységekről szóló beszámolót, a költségvetés tervezetét, valamint a társulás gazdálkodásáról szóló jelentést,
 • a társulás céljaival összhangban dönt az anyagi források felhasználásáról,
 • dönt a tagok felvételéről és kizárásáról.

A társulás megbízott szerve az elnök, aki képviseli a társulást. Az elnök távollétében, vagy funkciójából adódó feladatainak ellátásának alkalmatlansága esetében a társulás elnöksége által megbízott tag képviseli. Az elnök képviseli a társulást mindazon ügyekben, melyek nem tartoznak a tagsági gyűlés hatásköre alá.

Az elnök a társulás nevében önállóan dönt és ír alá. A társulás vagyonával kapcsolatos ügyek intézése esetében az elnökségi tagok írásos beleegyezése szükséges.

 • cikkely

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG

 

Az ellenőrző bizottság a társulás ellenőrző szerve, mely tevékenységével a tagsági gyűlésnek felel.

Az ellenőrző bizottság elnökét és tagjait a tagsági gyűlés választja és hívja vissza. Az ellenőrző bizottság tagjainak hivatali időszaka egy év. Ezen funkciójukba ezután ismételten megválaszthatóak további hivatali időszakokra. Az ellenőrző bizottság akkor határozatképes, ha minden tagja jelen van, döntést a szavazatok abszolút többségével hozhat.

Az ellenőrző bizottság háromtagú.

Az ellenőrző bizottságban betöltött tagság összeférhetetlen az elnökségi tagsággal.

Az ellenőrző bizottság leginkább:

 • a társulás alapszabályainak betartását,
 • a társulás gazdálkodását ellenőrzi, valamint figyelmezteti az elnökséget a tevékenységeik és a társulás gazdálkodásában fellelt hiányosságokra, továbbá javaslatokat tesz azok kiküszöbölésére.

 

 • cikkely

GAZDÁLKODÁSI ALAPELVEK

 

 1. A társulás az általános hatályú jogi előírások és a társulás alapszabályai szerint gazdálkodik:
 • a gazdálkodás a jóváhagyott költségvetés alapján történik,
 • a társaság ingó- és ingatlan vagyonnal gazdálkodik,
 • a vagyon forrásai: természetes és jogi személyek adományai, bel- és külföldi jogi személyektől, alapítványoktól, vagy az önkormányzatoktól és szervezetektől szerzett támogatások és juttatások, a hatályban lévő jogszabályok szerint természetes és jogi személyek által befizetett általános forgalmi adójából származó részesedések,
 • a vagyonból és a saját tevékenységből származó bevételek csak a társulás céljainak támogatására használhatóak fel.

A társulás saját forrásainak növelése érdekében folytathat kiegészítő üzleti tevékenységet, mely a társulás céljainak biztosításával foglalkozik, és összhangban áll az általános érvényű jogszabályokkal, valamint az alapszabályzattal.

 1. A társulás gazdálkodása a jóváhagyott költségvetés szerint történik. A gazdálkodásért az elnökség felel.
 1. A társulás nonprofit jellege miatt a bevételek csak a célok elérésének támogatására használhatóak fel.
 1. cikkely

A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE

 1. A társulás megszűnik:
 • a tagsági gyűlés határozata alapján, melyhez a társulás tagjainak 2/3-nak szavazata szükséges, más társulással való egyesüléssel, vagy önkéntes feloszlatással. A tagsági gyűlés határozatával egyidejűleg az elnökség felszámoló biztost nevez ki. A taggyűlés egyben döntést hoz a társulás tulajdonának rendezésének ügyében, valamint dönt a vagyon felhasználásáról.
 • a minisztérium a társulat feloszlatásáról szóló jogerős döntésével
 • a bíróság jogerős döntésével büntetőeljárás során

 

 

 1. cikkely

A TÁRSULÁS BELSŐ ELŐíRÁSAI

 

 1. A társulás tevékenységével kapcsolatos belső előírásokat az elnökség dolgozza ki és hagyja jóvá.
 1. cikkely

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

 1. A társulás határozatlan időre, a Szlovák Belügyminisztériumba történő bejegyzése napján alakul meg.
 1. A társulás azon jogi viszonyaira, melyek az alapszabályzatban, vagy a társulás más dokumentumaiban nincsenek rendezve, a törvényben lévő jogszabályok vonatkoznak.
 1. Az első tagsági gyűlés összehívásáig az elnökség jogköreit a társulás előkészítő bizottsága végzi, fő döntőjoga a társulás tagfelvételében áll. Az előkészítő bizottság elnöke a bizottság döntése alapján összehívja az első alakuló tagsági gyűlést 30 napon belül a társulás Szlovák Belügyminisztériumban történő bejegyzése után.
 1. Az előkészítő bizottság tagjai a Keresztelő Szent János Polgári Társulás Jóka Alapszabályzatának elolvasása után kijelentik, hogy az alapszabályzat tartalma egyezik a szabad akaratukkal, valamint a társulás tevékenységeivel, a beleegyezésüket aláírásukkal fejezik ki.