Elsőáldozás

Az elsőáldozásról néhány szóban

Az első szentáldozás tulajdonképpen nem más, mint az első találkozás szentsége az Eucharisztiában (Oltáriszentségben) jelen lévő Jézussal. Keresztény életünk középpontjában van az Úrral való találkozás, ami a kenyér és a bor magunkhoz vételében valósul meg. Erre a találkozásra együtt készülünk fel, amely azt jelenti, hogy akit szeretnénk magunkba fogadni, őt szeretnénk megismerni.

Az Oltáriszentség Jézus Krisztus valóságos teste a kenyér színe alatt és valóságos vére a bor színe alatt. Tehát a kenyér és a bor színe alatt Jézus Krisztus valósággal jelen van, mint Üdvözítő Istenember. Az Oltáriszentséget ezért is nevezzük a Legméltóságosabb Oltáriszentségnek. A hét isteni szentség közül az Oltáriszentség által kapjuk a legtöbb megszentelő kegyelmet lelkünk számára. Az Úr Jézus ezt mondta: „Ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van. Én vagyok a mennyből alászállott kenyér.”(Jn 6, 53.58.35)

Kik lehetnek elsőáldozók?

Elsőáldozók azok a gyermekek lehetnek, akiknek szülei személyesen kérik ezt a lelkipásztortól, akik meg vannak keresztelve, ugyanis a keresztség a “szentségek kapuja”, akkor lettünk katolikus közösségünk tagjai, akkor nyertünk beavatást az istengyermeki életbe. és akik kellőképen fel vannak lelkileg és ismeretekben is készülve e szentséghez való járulásra.

Felnőtt korban lehetséges-e az elsőáldozás?

Igen, a felnőttek is lehetnek elsőáldozók. Azonban rájuk is vonatkozik a felkészülés ideje, amelyben vállalják a minimum egy évig tartó tanulást (hitbeli ismeretkben való elmélyülést) és közben csatlakoznak a felnőtt hittanulók közösségéhez, valamint aktívan részt vesznek az egyházközség istentiszteletein, közösségi alkalmain.

Mikor lehetséges az elsőáldozás?

A gyakorlat azt mutatja, hogy legkorábban, 9-10 éves korban (általános iskola 3. osztálya) a legcélszerűbb a gyermekeket az első szentáldozásra felkészíteni. Ekkor a legfogékonyabbak a hittan-ismeretek elsajátítására és ekkor a legnyitottabbak a Jézusról szóló tanítás befogadására.

Felnőttek esetében bármikor szóba jöhet az elsőáldozás. De ne felejtsük el, hogy egy új és tudatos elköteleződés Krisztus mellett, az amiből leginkább megszülethet ennek a vágya.

Milyen feltételei vannak az elsőáldozásnak?

Akik gyermekkorban szeretnék az első szentáldozás vagyis az első találkozás szentségét, tőlük az alábbiakat kérjük:

  • Vegyenek részt rendszeresen az egyházközség szentmiséin.
  • Az általános iskola első osztályától kezdve vegyenek részt az iskolai hittanórákon.
  • Vegyenek részt a plébániai elsőáldozásra való felkészítő alkalmakon.
  • Végezzék el első szentgyónásukat.

Akik pedig felnőttként szeretnének megkeresztelkedni, számunkra egy közösen egyeztetett utat kínálunk fel, amely egy 1-2 éves készületi időszak.

Milyen teendői vannak a szülőknek az elsőáldozás előtt?

1. A szülők töltsék a jelentkezési adatlapot, amelyet a minden év október végéig lehet személyesen kérni és visszahozni a szentmisék után a lelkipásztornak.

2. Amennyiben az elsőáldozásra készülő gyermek nem az aktuális lekhelye szerinti plébánián volt megkeresztelve, ebben az esetben szükséges a keresztelés plébániájáról, egy újonnan kikért keresztlevél melléklése. Ezzel a dokumentummal igazolják a szülők azt, hogy gyermekük meg van keresztelve.

3. Amennyiben az elsőáldozásra készülő gyermek nem aktuális lekhelye nem a jókai egyházközség területén van, szükséges egy elbocsátó levél a lakhely szerinti saját plébánostól.

4. Közösségeinkben szokás, hogy az elsőáldozók szülei díszítik fel és készítik elő a templomot az ünnepi szentmisére. A szülők szívesen vásárolnak virágdíszeket a templomba. A kedves szülőket kérjük, hogy sekrestyés munkatársunkkal időpontot egyeztetve készítsék elő, díszítsék fel a templomot az elsőáldozásra.

5. A templomba az elsőáldozó gyermekek a keresztelési gyertyájukkal (eloltott állapotban) a kezükben vonulnak be. Az elsőáldozási szentmisében ezt a gyertyát gyújtjuk meg amikor a keresztségben tett ígéreteket megújítják a gyermekek. Amennyiben ez a gyertya már nem áll rendelkezésükre, lehetséges új gyetya használata is. Az elsőáldozási szentmisében a gyerekek az oltár körül foglalnak helyet egy kiemelt helyen, és a felolvasásba, az áldozati adományok előrehozatalába és az ünepi szentmisében való aktív részvétellel kapcsolódnak bele.

6. Az áldozati adományokat az elsőáldozási szentmisében az elsőáldozó gyermekek hozzák az oltárhoz a felajánláskor. Kérjük a kedves szülőket, hogy ehhez tálcán egy kerek kenyeret, gyümölcsöket, zöldségeket, bort kancsóban… biztostsanak. Kérjük, hogy a szülők ezt minden esetben előzetesen egyeztessék az egyházközség lelkipásztorával. 

Az első szentgyónás

Az elsőáldozás nem csak az egyházközség ünnepe, hanem a családé is, ahol a gyermek nevelkedik. Az első szentáldozásra szentgyónással is készülünk. Kérjük a kedves Szülőket, hogy gyermekükkel együtt végezzék el a szentgyónásukat az elsőáldozás előtt és segítsék őket abban, hogy őszintén elmondhassák Isten papjának a bűneiket. Üljenek le velük, kérdezzék fel a szentgyónás szövegét és írják fel egy lapra azokat a bűnöket, amelyeket a szentgyónásban majd megvallanak. Kérjük a kedves Szülőket, hogy segítsenek gyermeküknek elsősorban jó példával, hogy számukra a lelki élet mély átélése természetessé váljon. A szentgyónásra egy vagy két nappal a z elsőáldozás ünnepe előtt kerül sor, amelyet az egyházközség lelkipásztora mindig előre kihirdet a szentmisék alkalmával. 

Az elsőáldozók ruhája

Kényes kérdés szokott lenni minden évben az elsőáldozók öltözete. Egyházközségünkben az egyszerűségre törekszünk. Éppen ezért szeretnénk, ha a lányok nem űznének versenyt abból, hogy kinek milyen hosszú és milyen mértékben fodros a ruhája… Röviden összefoglalva , kérjük, hogy a gyermekek ruhája legyen egy alkalomhoz illő ünnepi, de szerény öltözet.

Imádság szentáldozás előtt (50. zsoltár)
Könyörülj rajtam, Istenem, szerető jóságod szerint, és minthogy mérhetetlen a te irgalmad, gonoszságomat töröld le rólam! Mosd le bűnömet teljesen, és vétkemtől tisztíts meg engem! Fordítsd el bűneimtől arcodat, és töröld el minden vétkem! Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, új és erős lelket önts belém! Ne taszíts el színed elől, és Szentlelkedet ne vond meg tőlem!

Imádság szentáldozás után
Hozzám jöttél Jézus, ég és föld királya,
kicsiny gyermekednek szegényes házába.
Örülök Jézusom, hogy az enyém lettél,
kérlek, hogy szívemben örök lakást vegyél. Ámen.