Krst

KRST DIEŤAŤA

  • pre krst dieťaťa v našej farnosti je potrebné, aby aspoň jeden z rodičov mal trvalé bydlisko, alebo aspoň tri mesiace prechodné bydlisko v Jelke. Ak sú rodičia z inej farnosti, je potrebná tzv. „licencia ku krstu“ – dovolenie ku krstu, od farára z farnosti kde žijú.
  • je potrebné, aby o krst žiadal aspoň jeden z rodičov a aby bola zabezpečená aspoň minimálna záruka kresťanskej výchovy.
  • kňaz je povinný náležite poučiť rodičov a krstných rodičov o význame tejto sviatosti a záväzkoch, ktoré s ňou súvisia. Preto máme na fare krstnú prípravu, väčšinou pri nahlásení krstu.

Je vhodné, aby sa rodičia mohli sústredene venovať tejto príprave; preto prosíme, nech požiadajú niekoho známeho, aby sa na cca. 60 minút, počas prípravy, postaral o ich dieťa. Je dobré neodkladať prípravu na poslednú chvíľu, krstnú prípravu môžu rodičia absolvovať ešte aj pred narodením dieťaťa.

  • cirkevné právo o krstnom rodičovi hovorí, že musí byť schopný a mať úmysel pomáhať krstenému pri uvádzaní do kresťanského života. Pomáhať mu, aby viedol kresťanský život primeraný krstu, a aby verne plnil povinnosti, ktoré s ním súvisia. Je potrebné, aby krstný rodič zavŕšil 16-ty rok života, aby bol katolík, ktorý prijal sviatosť Eucharistie a birmovania a viedol život primeraný viere a úlohe, ku ktorej sa zaväzuje. To predpokladá:
  • – v prípade, že žije v manželstve, je to sviatostné manželstvo,
  • – ak je rozvedený/á má písomné dovolenie pristupovať k sviatostiam,
  • – ak je slobodný/á, nežiť v spoločnej domácnosti so svojou priateľkou/priateľom.

Ak osoba momentálne nespĺňa požiadavky, ktoré sú v Katolíckej cirkvi vyžadované                           od krstného rodiča, môže pri krste figurovať iba ako „svedok krstu“.

  • krstíme nedeľu podľa dohody.

KRST DOSPELÉHO

Stať sa kresťanom sa už od čias apoštolov uskutočňuje postupným napredovaním a uvádzaním do kresťanského života tromi sviatosťami, ktoré tvoria jeden celok: krstom, birmovaním a Eucharistiou. Aby dospelý mohol byť pokrstený, vyžaduje sa, aby prejavil vôľu prijať krst, aby bol dostačujúco poučený o pravdách viery a kresťanských povinnostiach a aby sa katechumenátom osvedčil v kresťanskom živote. (kán. 865 § 1)

Katechumenát

– Katechumenát je príprava dospelého na krst a ďalšie sviatosti uvedenia do kresťanského života tak, aby pokrstený mohol žiť plnohodným životom viery.

– Prijatiu do katechumenátu predchádza predkatechumenát, počas ktorého sa koná evanjelizácia. V nej sa ohlasuje tajomstvo trojjediného Boha, vysvetľuje evanjelium, osvojujú sa základy duchovného života a základné pravdy kresťanskej náuky.

– Katechumenát je dlhšie obdobie, ktoré sa začína obradom prijatia medzi katechumenov a je určené na plnú katechézu.

– Katechéza pre katechumenov má byť vhodne rozvrhnutá, prispôsobená liturgickému roku, založená na sláveniach bohoslužby slova. Usiluje sa oboznámiť katechumena s článkami viery a prikázaniami, pomôcť mu spoznať tajomstvo spásy, naučiť sa modliť k Bohu, vyznávať vieru, zachovávať Kristovu vôľu a uskutočňovať lásku k blížnemu.

– Keďže dĺžka času primeraného pre katechumenát závisí tak od Božej milosti ako aj od rozličných okolností (spôsob usporiadania katechumenátu, počet katechumenov, možnosti stretávania sa a podobne) je ju ťažké presne vopred stanoviť pre každého katechumena. Vo všeobecnosti sa odporúča, aby katechumenát trval v rozmedzí dvoch rokov.

Krstný a birmovný rodič

– Dospelého človeka ku krstu sprevádza aspoň jeden krstný rodič. Vyberá si ho sám katechumen pre jeho dobré vlastnosti, pre dobrý príklad a ako priateľa. Jeho úlohou je ukázať katechumenovi život podľa evanjelia vo vlastnom živote i v spoločenskom styku, pomáhať pri poslednej príprave na sviatosť a po krste, aby vytrval vo viere a v kresťanskom živote.

– Krstný rodič sa zúčastňuje aspoň na poslednej etape katechumenátu a pri samom slávení krstu, aby svedčil o viere dospelého krstenca.

– Požadované vlastnosti krstného a birmovného rodiča sú: vek minimálne šestnásť rokov, nie je rodičom krstenca, je katolíkom, ktorý už prijal Eucharistiu a birmovanie a žije životom zodpovedajúcim kresťanskej viere (kán. 874).

  • prihlásiť sa na prípravu k prijatiu sviatosti krstu, Eucharistie (1. sv. prijímania) a birmovania pre dospelých je možné v kancelárii farského úradu spravidla na začiatku školského roka…

______________________

Vstup do Katolíckej cirkvi

– Pokrstení kresťania, ktorí žiadajú aj prijatie do Katolíckej cirkvi, majú sa na tento vstup pripraviť katechetickým poučením a duchovnou prípravou.

– Katechéza má zahŕňať ucelenú náuku Katolíckej cirkvi a vysvetlenie rozdielov.

– Sviatosť krstu sa nemá opakovať. Nedovoľuje sa udeliť krst znova podmienečne, iba ak pretrvávajú vážne pochybnosti o jeho fakte či platnosti.

– Keďže prijatie dospelého do plného spoločenstva Katolíckej cirkvi znamená zároveň účasť na Eucharistii a jej prijímanie, tí, ktorí majú prekážku pre prijímanie Eucharistie (napr. žijú v neplatnom manželstve) nemôžu byť prijatí do plného spoločenstva Cirkvi, kým nepominie prekážka pre prijímanie Eucharistie.

– V prípade veriacich východných cirkvi (pravoslávnej) stačí zložiť vyznanie viery ako ho stanovila Katolícka cirkev. Členovia východných cirkví sa zaradzujú do gréckokatolíckej cirkvi, to znamená ponechávajú si svoj obrad.

– Dĺžka obdobia katechizácie nie je časovo vymedzená. Závisí od predchádzajúcich poznatkov kresťanskej viery, individuálneho prístupu a pripravenosti na vstup do Katolíckej cirkvi.